Etapy windykacji wierzytelności

Windykacja polubowna

 Działania przewidziane w procesie windykacji wierzytelności na etapie negocjacji polubownych oraz ostatecznego wezwania do zapłaty, prowadzone przez osoby reprezentujące INDOS WARSZAWA S.A. , pozwalają zapobiegać powstaniu wysokich i znacznie przeterminowanych zobowiązań. Na potrzeby realizacji usługi wykorzystywany jest cały wachlarz narzędzi windykacyjnych.

 Obsługą przedmiotowych wierzytelności poza częścią administracyjną, zajmują się wyłącznie pracownicy, przeprowadzający czynności w zakresie windykacji polubownej, działający zgodnie z ustaloną  procedurą windykacji.

Windykacja polubowna obejmuje:

 • ustalenie aktualnych danych teleadresowych dłużnika,
 • wysłanie wezwania do zapłaty,
 • negocjacje telefoniczne,
 • pozyskanie dokumentacji rejestrowej dłużnika,
 • uzyskanie pisemnego uznania długu,
 • podpisanie ugody.

W przypadkach trudnych wierzytelności:

 • negocjacje bezpośrednie z dłużnikiem,
 • odkupienie wierzytelności.

 W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia  i restrukturyzacji należności  dobieramy takie działania windykacyjne, które powalą na rzeczywiste zdiagnozowanie kondycji finansowej dłużnika oraz wypracowanie najbardziej korzystnego dla Zleceniodawcy rozwiązania problemu trudnościągalnych aktywów. Prowadzone negocjacje mają doprowadzić do zapłaty należności lub  ustanowienia na rzecz naszego Klienta w późniejszych  etapach windykacji dodatkowych zabezpieczeń poprzez cesję wierzytelności lub dokonanie wpisów hipotecznych na majątku Dłużnika.

 

 Windykacja sądowa

Kancelaria Prawna działająca na wyłączność INDOS WARSZAWA S.A. oferuje Klientom profesjonalną, kompleksową pomoc prawną, w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego.  Działania Kancelarii przy współpracy z INDOS WARSZAWA S.A. koncentrują się przede wszystkim na prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych, mających na celu odzyskanie należności pieniężnych. Nasi Klienci są reprezentowani przez radcę prawnego w każdej instancji postępowania procesowego i egzekucyjnego. Zapewniamy zachowanie pełnej tajemnicy zawodowej w sprawach objętych obsługą prawną.

Obsługa wierzytelności na tym etapie postępowania obejmuje w szczególności:

 • ocenę dokumentacji dotyczącej wierzytelności,
 • wybór trybu postępowania,
 • sporządzenie pozwu i dalszych pism procesowych,
 • reprezentację Klienta przed właściwym w sprawie sądem,
 • nadzór nad przebiegiem postępowania sądowego,
 • sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Dochodzenie należności na etapie postępowania sądowego, zakończonego tytułem wykonawczym jest szczególną częścią kompleksowego procesu obsługi wierzytelności. Umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenie majątku Dłużnika oraz pozwala skutecznie uniknąć przedawnienia roszczenia.

 

Egzekucja komornicza

Prawomocne orzeczenie sądu otwiera wierzycielowi możliwość  dochodzenia roszczenia w drodze egzekucji komorniczej.

Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależą nie tylko od wypłacalności dłużnika, ale także od aktywności organów egzekucyjnych. Podczas postępowania egzekucyjnego ustalamy majątek dłużnika i zlecamy jego zajęcie komornikowi. Reprezentując interesy Klienta, czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania, nadzorujemy czynności komornika i przyspieszamy realizację zlecenia.

Postępowanie egzekucyjne obejmuje:

 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego,
 • złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej,
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,
 • ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,
 • przekazywanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika,
 • stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych,
 • wyegzekwowanie należności dla Klienta lub uzyskanie od komornika postanowienia o umorzeniu  postępowania egzekucyjnego w przypadku  jego  bezskuteczności, co pozwala uznać wierzytelność za koszt uzyskania przychodu.

Prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza definitywnego zakończenia kontaktu z dłużnikiem. Pracownicy działu windykacji przed i w trakcie egzekucji podejmują negocjacje w celu zapłaty całej dochodzonej wierzytelności. Szybka spłata zobowiązania przez dłużnika to niższe koszty egzekucji. 

Indos Warszawa S.A.

Sarmacka 5J, 02-972 Warszawa
. tel: +48 22 868 10 48 /
Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
. tel: +48 32 353 67 66