Faktoring z regresem

Podejmując się działania i współpracy w zakresie faktoringu z regresem – tzw. niepełnego – troszczymy się w pierwszej kolejności o interesy naszych Klientów. Pragniemy, by wykup przez nas wszelkich faktur przed terminem ich spłaty, pozwolił Państwu troszczyć się tylko o utrzymanie całkowitej płynności finansowej, a tym samym – sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Efektywna współpraca obejmująca faktoring z regresem oznacza również minimalizację ryzyka niewypłacalności dłużnika. W przypadku firm, które z bieżących wpłat pokrywają stałe, cykliczne zobowiązania jest to niezwykle ważne – warunkuje ich dalszy rozwój i funkcjonowanie.

Faktury, w ramach podpisanej umowy, wykupywane są przed terminem płatności, bez przyjęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika. Dla naszych Klientów oznacza to w praktyce konieczność zwrotu otrzymanych za faktury środków pieniężnych w przypadku braku ich terminowej zapłaty. Istnieje jednak możliwość przedłużenia okresu finansowania, poza wskazaną na fakturze datę płatności – warunkiem jest wówczas zastrzeżenie tego okresu w treści podpisywanej umowy.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia faktoringu z regresem?

Po pierwsze – to gwarancja utrzymania stabilności finansowej – nawet w przypadku niewypłacalności ze strony kontrahenta.

Po drugie – to skuteczna okazja do tego, by monitorować i sprawnie nadzorować terminowość wszelkich wpłat.

Po trzecie – to strategia pozwalająca na planowanie kolejnych inwestycji – m.in. rozwojowych.

Pewność uzyskiwania terminowych wpłat oznacza dla przedsiębiorcy możliwość planowania kolejnych, biznesowych kroków (bez ryzyka niestabilnej sytuacji finansowej czy też niewypłacalności firmy). Współpraca z Indos Warszawa S.A. jest także sposobnością na precyzyjną weryfikację biznesowych partnerów.

Charakterystyka działania usługi

Faktorant, decydujący się na usługę faktoringu z regresem, ceduje wierzytelności przysługujące mu z racji sprzedaży towarów bądź świadczenia usług. Nabywający je Faktor wypłaca przedsiębiorcy należne środki jeszcze przed ostatecznym terminem płatności, przy czym śledzi przebieg zapłaty oraz wysyła upomnienia przypominające o zapłacie do Dłużnika. Tym co różni model niepełny faktoringu od modelu pełnego jest ryzyko powrotu długu. Usługa nie gwarantuje bowiem płatności Faktora na rzecz przedsiębiorcy, oznacza to, że Faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności Dłużnika. W tym przypadku Faktor zwraca się do Faktoranta o oddanie należności, której nie uiścił Dłużnik po uprzednich próbach ściągnięcia należności. W takiej sytuacji dochodzi do cesji zwrotnej niezapłaconej faktury na rzecz Faktoranta, a rozliczenie transakcji następuje już pomiędzy stronami.

Gdy opóźnienie płatności się przedłuża istnieje możliwość restrukturyzacji należności (np. rozłożenie jej na kilka rat). Gdy natomiast płatność nie następuje i opóźnienie przekracza termin, w przypadku faktoringu z regresem dochodzi do zwrotu zaliczki przez Faktoranta wobec Faktora za naliczoną wcześniej fakturę. Z reguły odbywa się to w drodze potrącenia określonej kwoty z części pozostałości od zapłaconych już faktur. W ten sposób ogranicza się zwrot środków w formie fizycznej.

Dla kogo takie rozwiązanie?

Faktoring z regresem stanowi atrakcyjny model finansowania bieżącej działalności gospodarczej w sytuacji nagłej potrzeby zyskania środków finansowych oraz szybszego uzyskania wpływów z faktur wystawianych z odroczonym terminem płatności.

Jest to również bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy posiadają stałą, sprawdzoną grupę kontrahentów, wypłacających należności zawsze i bez przekraczania terminów płatności. Faktorant w takiej sytuacji ma ograniczone do minimum ryzyko powrotu długu, a dzięki wypłacie należności od Faktora przed ostatecznym terminem płatności może szybciej dysponować finansami na inne, aktualne potrzeby firmy. Ponadto nie zostaje obciążony opłatą z tytułu przejęcia ryzyka.

Faktoring z regresem może być także korzystny dla firm, które działają w branżach uznanych przez ubezpieczycieli za obciążone dużym ryzykiem. Pozwala na uzyskanie źródła finansowania często bez długiej listy wyłączeń i warunków. Faktorzy decydują się częściej na nawiązanie umowy z przedstawicielami ryzykowanych branż w wariancie z wyłączeniem przejęcia na siebie ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Korzyści niepełnego faktoringu

  • gwarancja wcześniejszego spływu wpłat z tytułu sfinansowanych faktur – Przedsiębiorca otrzymuje środki za scedowanie wierzytelności od Faktora przed upływem terminu płatności, wyznaczonego Dłużnikowi. Zyskuje w ten sposób finanse na bieżącą obsługę działalności gospodarczej. Ponadto ulegają poprawie wskaźniki finansowe, co można wykazać w sprawozdaniu finansowym, które analizować mogą potencjalni Inwestorzy, Sponsorzy, czy partnerzy biznesowi.
  • szansa na zdywersyfikowanie źródeł finansowania – dla zagwarantowania stabilności firmy istotne znaczenie mają takie rozwiązania w zakresie finansowania, dzięki którym koszt oraz ryzyko finansowania będą jak najmniejsze. Dywersyfikacja źródeł finansowania pozwala na ograniczenie wspomnianego ryzyka, a także powiększenie zdolności zadłużeniowej przedsiębiorstwa.
  • możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel – umowa faktoringu z regresem nie wskazuje na jaki cel zostaną wykorzystane finanse pozyskane od Faktora, co jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców, którzy muszą bardzo dynamicznie dostosowywać budżet do aktualnej sytuacji firmy. Często takiej dowolności nie daje kredy obrotowy.
  • czyszczenie bilansu firmy – przedsiębiorca nie jest obciążony kredytem obrotowym, co poprawia płynność finansową, a przy tym pozwala niekiedy na zmniejszenie zobowiązań podatkowych.
  • skuteczny sposób na monitorowanie i nadzorowanie terminowości wpłat – scedowanie wierzytelności na Faktora powoduje, że to on jest stroną odpowiedzialną za kontrolowanie przebiegu spłat Dłużnika oraz kierowanie do niego ponagleń w przypadku zbliżania się terminów płatności.
  • możliwość udzielenia dłuższych terminów płatności dostawcom – korzystają na tym zarówno dostawcy, jak i Faktoranci. Dla przedsiębiorcy może być to dobra karta przetargowa w trakcie negocjacji warunków umowy z kontrahentami. Dla dostawców jest to okazja do uzyskania lepszych warunków współpracy, poprzez wydłużone terminy płatności.
  • poprawienie relacji z kontrahentami – odciążenie odbiorców z obowiązku monitorowania spłat należności oraz ponaglania Dłużników do wypłaty należności wpływa pozytywnie na budowanie relacji biznesowych między przedsiębiorcą a jego odbiorcami.

Indos Warszawa S.A.

Sarmacka 5J, 02-972 Warszawa
. tel: +48 22 868 10 48 /
Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
. tel: +48 32 353 67 66